ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ;;;

Είμαι ο πρώτος που μίλησα για το έγγραφο που έφτασε στις επτά υγειονομικές περιφέρειες στις 3 Αυγούστου, με το οποίο εκλήθησαν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας να δώσουν τις λίστες με το υγειονομικό προσωπικό που πρέπει να εξαιρεθεί σε περίπτωση επιστράτευσης. Με την εντολή να τις παραδώσουν μέχρι 6 Αυγούστου. Χθες. Κατεπειγόντως.

Δεν διαψεύστηκα.

Μετά, ήμουν ο πρώτος που μετέδωσε την πληροφορία, ότι στα νοσοκομεία έχει αναλάβει τη διοίκηση ο στρατός, και ότι ήδη βρίσκονται στα νοσοκομεία στρατιωτικοί, κατ’ αρχήν με πολιτικά.

Προκάλεσα χθες την κυβέρνηση να με διαψεύσει.

Αντί για διάψευση, ήρθε η επιβεβαίωση από τον υπουργό Άμυνας.

Σήμερα, η ίδια πηγή, μου μετέφερε τρομακτικότερα νέα.

Γι αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τις 11 Αυγούστου.

500 με 700 εκατομμύρια πρέπει να μείνουμε.

Και εδώ σε μας, δημιούργησα μεγάλο πρόβλημα…

Ο σκοπός της δημοσίευσης είναι να ασκηθεί πίεση σε αυτούς που αντιδρούν.

Θα παραθέσω κατ’ αρχάς ένα άρθρο του Συντάγματος.

Το 48.

Και θα επανέλθω…

“1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Βουλής.

Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.

2. Σε περίπτωση απουσίας της Βουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το διάταγμα υποβάλλεται από την Κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκληση της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.

3. Η διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Βουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί.

4. Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Βουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.

5. Αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Βουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.

7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Βουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος”.

Τελευταίες Ειδήσεις

ΑΧ, ΘΕΕ ΜΟΥ…

Scroll to top
x