ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ !! ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΕΞΩΔΙΚΟ ΦΑΙΔΩΝΑ ΒΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ !! ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΑ CD ;;

Και συνεχίζουμε…

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Φαίδωνα Βόβολη του Ηλία, Ιατρού, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Άργους & Αιγίου 15.

ΠΡΟΣ

Γεώργιο Πατούλη, Ιατρό, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113.

Κοινοποίηση: Γεώργιο Κασσάρα, Ιατρό, Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113.

**********************************

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεώργιος Κασσάρας, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, με το υπ’ αριθμ. 23506/6.10.2021 έγγραφό του, σε απάντησή του στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 23506/17.9.2021 αιτήμά μου για τη χορήγηση αντιγράφου του CD της συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 4.8.2021, μου γνωστοποιεί το γεγονός της καταστροφής του CD, ισχυριζόμενος ότι αυτό δήθεν δεν συνιστά έγγραφο με την έννοια του νόμου, ούτε καταρτισμένο σχέδιο διοικητικού εγγράφου, ότι απλώς χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η κατάρτιση των πρακτικών, και ότι μετά την απομαγνητοφώνησή τους δεν διατηρείται:

Πέραν του λογικού παράδοξου της υποτιθέμενης καταστροφής των CD στα οποία μαγνητοφωνούνται οι συζητήσεις των μελών του Συμβουλίου, αφού προφανώς δεν τίθεται ζήτημα μεγάλου όγκου των CD (…), ώστε αυτά να καταστρέφονται για να …μην πιάνουν χώρο, ενώ είναι προφανές ότι τα CD αυτά διασφαλίζουν τη διατήρηση των πρακτικών σε περίπτωση που μέρος αυτών ή το σύνολό τους απωλεστεί, είναι γνωστό ότι κατά την έννοια του νόμου σαφέστατα θεωρούνται τα CD έγγραφα, όλως δε ενδεικτικά σας επικαλούμαι την υπ’ αριθμ. 318/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου, χαρακτηριστικό απόσπασμα της οποίας είναι αυτό:

 «Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείμενο της υπεξαγωγής, νοείται, κατά το αρθρ. 13 εδ. γ του ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννομη σημασία, καθώς και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ΗΧΟΣ, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ’ όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία»

Δια της παρούσης, και ενόψει σχετικών αιτημάτων που προτίθεμαι να υποβάλω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, του οποίου είστε πρόεδρος, σας καλώ όπως εντός δύο εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της παρούσης, με ενημερώσετε αν υιοθετείτε την ανωτέρω θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου περί των CD στα οποία μαγνητοφωνούνται οι συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου, και αν εφαρμόζει και ο Ιατρικός Σύλλογος εν γένει την αυτή πρακτική καταστροφής τους μετά τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις.

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον κ. Γεώργιο Πατούλη, Ιατρό, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών / κ. Γεώργιο Κασσάρα, Πρόεδρο Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής της.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Τελευταίες Ειδήσεις

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Scroll to top
x